Fallsikring og e-læring

Vi vektlegger et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Dette kurset er for verneombud, HMS-ledere, daglige ledere og andre med HMS-ansvar i bedrifter med personell som arbeider i høyden. Ved alt arbeid mer enn to meter over underliggende nivå skal den som utfører arbeidet være sikret, men kan du som arbeidsgiver si noe om hvilken metode som er best egnet? Hvilken metode som gir mest hensiktsmessig vernenivå? Vet du hva slags verneutstyr er det behov for, og hvordan reglene for dette utstyret er? Hvilken plan er lagt for en eventuell redning dersom noe skulle skje en av dine ansatte utførelsen av arbeidet? Og hvilket ansvar hviler egentlig på arbeidsgiver og arbeidstaker i det vi må benytte oss av stillas, lift, fallsikring, arbeid i tau eller tilkomstteknikk?

 

Disse og mange andre spørsmål vil vi belyse, diskutere og besvare under kurset Arbeid i høyden for HMS-personell. Vårt ambisjon er at du skal reise fra kurset med en god forståelse av de ulike problemstillingene som tas opp.

Tilbake til kurskalender

Grunnleggende fallsikring er et fallsikringskurs for deg som ønsker en innføring i faget fallsikring. Det egner seg for deg som kun skal bruke det enkleste fallsikringsutstyret, samt de mest begrensede metodene.

På Grunnleggende fallsikring er det vår ambisjon at du skal reise fra kurset med en god forståelse av det du lært. På Grunnleggende fallsikring vektlegger vi et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sentrale punkter på fallsikringskurset:

 • Kunne benytte de passive sikringsmidlene enkel og dobbel fangline og fallblokk på en forsvarlig måte i kjente omgivelser;
 • Kunne benytte det aktive sikringsmidlet støttestropp på en forsvarlig måte i kjente omgivelser;
 • Kunne foreta enkel kameratredning i situasjoner som ligner kurssituasjonen og i kjente omgivelser;
 • Kunne foreta brukerkontroll og enkelt vedlikehold av det utstyret du lærer om på kurset;
 • Forstå hvilke farer som er forbundet med bruken av enkelt fallsikringsutstyr;
 • Kunne oppfylle dine forpliktelser som arbeidstager i forbindelse med bruk av fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Videregående fallsikring bygger på kurset Grunnleggende fallsikring. Videregående fallsikring egner seg for deg som ønsker å ha muligheten til å velge blant et bredt utvalg av utstyr og metoder alt etter hva situasjonen tilsier. For å få godkjent det videregående fallsikringskurset må begge dagene være gjennomført.

På Videregående fallsikring er det vår ambisjon at kursdeltagerne skal reise fra kurset med en god forståelse av det de har lært. På kurset Videregående fallsikring vektlegger vi et helhetlig program der du får lære om regelverk, utstyr, fallteori, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning, i tillegg til de praktiske metodene.

Sentrale punkter på fallsikringskurset:

 • Kunne montere og benytte de passive sikringsmidlene vertikalt sikringstau og horisontalt sikringstau på en god måte;
 • Kunne montere og benytte aktive sikringsmidler til posisjonsbegrensning;
 • Kjenne til passive faste systemer som vertikale skinner og wirer og horisontale skinner og wirer;
 • Kunne foreta kameratredning med redningstalje og taubasert nedfiring;
 • Kunne foreta brukerkontroll og enkelt vedlikehold av det utstyret kurset tar for seg;
 • Ha en grunnleggende forståelse av fareforebygging med barrierer og bruk av Sikker jobb analyse (SJA).

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltagere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Avansert fallsikring bygger på modulene Grunnleggende fallsikring og Videregående fallsikring. Denne modulen gjør deltakerne i stand til å kunne gjennomføre redning av nødstedt under ulike betingelser, noe som krever forskjellig tilnærming til utstyr og metoder.

I tillegg får deltakerne på Avansert fallsikring en innføring i bruk av tau som tilkomstmetode for utførelse av arbeid, herunder regelverk for dette og prinsipper for bruk. Dette skal sette dem i stand til å kunne vurdere hvorvidt metoden er aktuell for konkrete arbeidsoppgaver, og hvorvidt det i så fall bør løses ved å leie inn kvalifisert personell eller ved at virksomheten kvalifiserer eget personell til nødvendig nivå.

Sentrale punkter på kurset Avansert fallsikring:

 • Valg av egnet utstyr og metode for ulike redningsscenarier;
 • Etablering av utstyr for redning;
 • Back-up for kurs og trening;
 • Kameratredning med tau;
 • Utfiring av skadet med tau;
 • Krysshaling av skadet med tau;
 • Innføring i regelverket for arbeid i tau;
 • Demonstrasjon av Arbeid i tau som metode.

Opplæring i Avansert fallsikring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltager.

Ved gjennomføring ved et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Dette er et fallsikringskurs for deg som skal jobbe i mast og antenner. Du lærer å bruke relevante typer fallsikringsutstyr og -metoder, og du får kjennskap til regelverk for arbeid i høyden.

Dette fallsikringskurset tar sikte på å gi deltakeren en god forståelse for kriteriene som skal ligge til grunn for valg av egnet fallsikringsutstyr til bruk i master og antenner. Det vil bli undervist i de viktigste typene fallsikringsutstyr, slik at deltakeren sikres en god oversikt over hva som finnes og hvordan det brukes. Det legges vekt på at deltakerne på mastekurset skal øves i å etablere og bruke ulike fallsikringssystem i realistiske omgivelser. Deltakerne vil også trene på de mest aktuelle metodene for redning av nødstedt person i mast.

Sentrale punkter på Mastekurs fallsikring:

 • Regelverk for arbeid i høyden;
 • Fallteori;
 • Barriereforståelse i fallsikring;
 • Valg av egnet fallsikringsutstyr til aktuell jobb;
 • Korrekt bruk av aktive og passive systemer;
 • Riktig bruk av forankringspunkt;
 • Etablering og bruk av vertikalt sikringstau i mast;
 • Etablering og bruk av horisontalt sikringstau i mast;
 • Etablering og bruk av lange støttesystem i mast;
 • Bruk av tau til redning av skadet fra mast;
 • Sikring av verktøy og utstyr i høyden;
 • Brukerkontroll av benyttet fallsikringsutstyr.

Fallsikringsopplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
 • Bruk av nødvendig kursutstyr
 • En instruktør pr. seks deltagere

Ved gjennomføring ved et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Dette er for deg som skal entre og jobbe i stolper.

Vi legger vekt på et helhetlig program der regelverk, relevant utstyr, fallteori, sikkerhetsfilosofi og ikke minst redning er sentrale temaer, i tillegg til de praktiske metodene. Deltakerne vil få god trening i å bevege seg med stolpesko.

Sentrale punkter på stolpekurset:

 • Bruk av stolpeslynge, støttestropp og stolpesko

 • Evakuering med $martline

 • Kameratredning med $martline

 • Risikovurdering

 • Forstå hvilke farer som er forbundet med bruken av enkelt fallsikringsutstyr

 • Arbeidstaker og arbeidsgivers plikter ved bruk av fallsikringsutstyr

 • Egenkontroll/vurdering av stolpen

Stolpekurset hos AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk
 • Bruk av nødvendig kursutstyr
 • En instruktør pr. 6 deltagere

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Dette er en lovpålagt øving for de som har tilstrekkelig dokumentert opplæring i arbeid i høyden.

Deltagerne skal ha tilstrekkelig kunnskap om å bevege seg sikkert i høyden før de deltar på en årlig nedfiring, for eksempel kan de ha gjennomført vårt todagers stolpekurs.

En årlig nedfiring blir ikke definert som et kurs, men er en øvingsdag/repetisjon for å tilfredsstille forskriftene om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (best nr 458). Denne forskriften ligger til grunn for gjennomføring av årlig nedfiring / øving i nedfiring av nødstedt person.

Utdrag fra veiledning til § 7—Overordnet planlegging:

"Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Dessuten må det personellet som arbeider i luftledningsanlegg, – være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Slik øving skal gjennomføres minst en gang årlig.”

Sentrale punkter ved årlig nedfiring:

 • Sikkerhetsfilosofi;
 • Utstyrskontroll;
 • Sikker jobbanalyse (SJA);
 • Redningsøvelser:
  • Nedfiring av seg selv;
  • Utfiring av andre;
  • Følge den skadde ned.

Bevis for gjennomført øving, blir gitt som et samlebevis til deltakerens firma.

Tilbake til kurskalender

Er kurset for deg som ønsker kompetanse til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til EN 365. Denne standarden setter krav til utførelsen av Periodisk kontroll av personlig verneutstyr, herunder fallsikringsutstyr. Vi vektlegger et helhetlig program der du får lære om regelverk, valg av utstyr og risikovurdering i tillegg til den periodiske kontrollen.

Det er en overordnet målsetting å forebygge fallulykker ved å skape positive holdninger til bruk av PVU. Sakkyndig personell, som har kompetanse og innsikt i valg og bruk av denne typen utstyr, kan være verdifulle holdningsskapere. Deltakerne får god trening i periodisk kontroll av utstyret.

Sentrale punkter på sakkyndigkurset:

 • Periodisk kontroll av personlig verneutstyr (PVU);
 • Oppbevaring, vedlikehold og kontroll av PVU;
 • Kjennskap til forskrifter og CE-merking;
 • Kjennskap til de gjeldende direktiver, forskrifter og standarder;
 • Kjennskap til PVU til bruk i fallsikring;
 • Kompetanse til å kunne velge hensiktsmessig verneutstyr for forventet bruksforhold;
 • Risikovurdering;
 • Gjennomgå et praktisk metodesett for å gjennomføre risikovurderinger av arbeidssituasjoner der fallsikring er nødvendig;

Vi ønsker å formidle generell kunnskap innenfor fallsikring til deltakerne, slik at deltakerne etter endt kurs kan dele nødvendig informasjon med sine medarbeidere. Deltakerne skal være i stand til å gi opplæring innenfor de områdene han eller hun har kompetanse på, samt å formidle positive holdninger til sikkerhet.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. seks deltagere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Dette er et repetisjonskurs for de som har gjennomført AAK Safetys kurs Sakkyndig fallsikring tidligere.

Dette repetisjonskurset hjelper deg å vedlikeholde kompetansen til å ivareta arbeidsgivers forpliktelser knyttet til forskriftene for personlig verneutstyr, og spesielt innen fallsikring. Disse forskriftene er basert på Europeiske direktiver og ble innført i EU med virkning fra 1. juli 1995.

Det er en overordnet målsetting å forebygge fallulykker ved å skape positive holdninger til bruk av PVU gjennom sakkyndig personell som har kompetanse og innsikt i valg og bruk av denne typen utstyr.

Opplæring fra AAK Safety inkluderer:

 • Kursbevis og kursdokumentasjon på norsk eller engelsk;
 • Bruk av nødvendig kursutstyr;
 • En instruktør pr. 10 deltakere.

Ved gjennomføring på et av våre kurssenter inngår også lunsj alle dager.

Tilbake til kurskalender

Dette kurset er ment som et introduksjonskurs til fallsikring eller som repetisjonskurs for de som vil friske opp sin kompetanse knyttet til valg av og riktig bruk av fallsikringsutstyr.

Gjennom aktive valg av utstyr og metoder, skal man gjennom i kurset øke forståelsen for riktig bruk av fallsikringsutstyr.

Kurset gir blant annet en innføring i de viktigste kravene som stilles til arbeidsgiver ved bruk av fallsikringsutstyr, dette gjør kurset også godt egnet for alle som har et HMS ansvar ved planlegging – eller utførelse – av arbeid i høyden.

Kursinnhold

 • Krav til arbeidsgiver
 • Vernearbeid og vernenivå
 • Valg av metoder
 • Valg av utstyr
 • Riktig bruk
 • Kontroll og vedlikehold

Tilbake til kurskalender