Regelverk

Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet kan utføres på en sikker måte

Regelverk arbeid i høyden

Selv om regelverket frem til i dag har spesifisert lite rundt innhold og varighet av fallsikringsopplæring, har derimot målsettingen hele tiden vært klar. Personell som arbeider med fallsikringsutstyr skal få tilstrekkelig opplæring, både teoretisk og praktisk, til å kunne arbeide trygt (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, best.nr. 701).

Likevel skjer det arbeidsulykker knyttet til arbeid i høyden.

 

Opplæring

Opplæring og kompetanse er viktige faktorer for å kunne arbeide trygt i høyden. Det å ha kompetente medarbeidere på alle nivå, system for oppfrisking og videreutdanning og å tilegne seg erfaring over tid, er avgjørende faktorer for å unngå skader og ulykker. Selv med et godt fokus på opplæring, viser det seg at en høy andel av arbeidsulykkene skjer som en direkte eller indirekte følge av menneskelig svikt.

Det kan være at en medarbeider handler mot bedre vitende, at en ikke forstår situasjonen som har oppstått eller at en ikke har vært i stand til å identifisere faren som har oppstått før det er for sent. Dette er ferdigheter som er vanskelig å tilegne seg kun gjennom et kurs, men hvor erfaring og holdninger også spiller en viktig rolle.

Sikkerhetsfilosofi

AAK Safetys sikkerhetsfilosofi er en erkjennelse av at en stor andel av ulykkene skjer som en følge av menneskelig svikt, og at det i denne sammenheng er viktig med en forståelse for hvilke farer og situasjoner som kan føre til skader og ulykker. Evnen til å handle sikkert kan henge sammen med en forståelse for konsekvenser av egne handlinger og forståelse for konsekvenser av andres handlinger. Trening på samhandling i situasjoner med stadige forandring av rammeforhold og trening på forebygging av fare ved hjelp av barriereforståelse og barrierebruk, vil være naturlige tiltak i AAK Safetys sikkerhetsfilosofi i tillegg til god opplæring.

AAK Safety AS har her satt opp aktuelle linker til regelverk som omhandler arbeid i høyden.

Lover, myndigheter og relevante nettsteder:

Forskrifter