NS 9610

Den nye standarden NS 9610 Fallsikring skal sikre at rammene for arbeid med fallsikring i høyden blir mer konkrete og like for alle.

Operativ leder utpekes av arbeidsgiver og skal være til stede og tilgjengelig på arbeidssted når det arbeides med fallsikring. Operativ leder er ansvarlig for etterlevelse av NS-9610 ved alt arbeid med fallsikringsutstyr. Dette gjelder: 

 • Risikovurdering (SJA e.l.)
 • Etterlevelse av tiltak og prosedyrer
 • Redningsberedskap

Det må alltid være minimum to personer til stede ved arbeid med fallsikringsutstyr. De skal kunne observere hverandre og forankring av fallsikringsutstyr i for eksempel stillas. Husk at det alltid skal benyttes hjelm med hakestropp som bør være sertifisert etter EN 397. 

Dette gjelder: 

 • Fallforhindrende framfor falloppfangende
 • Minst mulig fallhøyde 
 • Færrest mulig sikkerhetskritiske handlinger for bruker

Konkrete krav til arbeidsgivers redningsberedskap er beskrevet i standarden.  

Når det gjelder redning skal arbeidsgiver velge mellom følgende strategier: 

 • Egenredning/evakuering 
 • Kameratredning 
 • Organisert redning (Industrivern e.l., ikke offentlig redningstjeneste som brannvesen etc.) 

I følge standarden skal arbeidsgiver utarbeide plan som sikrer: 

 • Rask redning 
 • Samsvar mellom redningsscenario og tilgjengelig personell, kompetanse og utstyr; 
 • Minst mulig risiko for redningspersonell. 

Oppdatering av kompetanse (oppfriskning / repetisjon) gjelder:

Fallsikringskompetanse:

 • Arbeidsgiver skal sørge for oppdatert vedlikehold av kompetanse etter behov, minimum hvert 4. År.
 • Arbeidsgiver kan stå for dette selv dersom man har nødvendig kompetanse. 

Redningskompetanse:

 • Redningstrening etter behov, minimum årlig 
 • Oppdatert vedlikehold av kompetanse etter behov, minimum hvert 2. år
 • Arbeidsgiver kan stå for dette selv dersom han har nødvendig kompetanse. 

Vi er glade for at det endelig har kommet konkrete krav til opplæringsbedrifter. Dette gjelder: 

 • Krav til utdannelse og kunnskap hos instruktører. 
 • Krav til utforming av kurssenter og fasiliteter
 • Krav til læreplaner/ fagplaner som dokumenterer hvordan opplæringen skal gjennomføres
 • Utarbeidelse og vedlikehold av et dokumentert kvalitetsstyringssystem inkludert styrende dokumenter, avvikshåndtering og  kontinuerlig forbedring.

Opplæringsvirksomheten skal klargjøre følgende:

 • Risikovurdering  
 • Roller og ansvar 
 • Prinsipper 

 

 

Kursbevis skal minimum inneholde: 

 • Navn på deltaker 
 • Fødselsdato deltaker 
 • Dato og varighet for opplæring 
 • Oversikt over læringsemner det er gitt opplæring i 
 • Referanse til denne standarden
 • Navn på opplæringsvirksomhet
 • Navn på instruktør

Det skal foreligge en opplæringsplan for instruktørkurs (15 timer). I tillegg er det konkrete krav til kursfasiliteter, utstyr, lokaler for teoretisk  og praktisk undervisning og opplæringsdokumentasjon.

Krav til forhåndskompetanse hos instruktører: 

 • Grunnleggende teoretisk opplæring
 • Fullstendig praktisk opplæring
 • Organisert redningsberedskap på arbeidsplassen
 • Virksomheten skal sørge for at alle instruktører får oppdatert sin kompetanse etter behov og minst en gang pr kalenderår. 
 • Interne revisjoner skal foretas.

Opplæringsansvarlig skal ha kompetanse som instruktør, og er ansvarlig for at opplæringen er i henhold til regelverk, standarden og brukerveiledninger. Opplæringsansvarlige er ansvarlig for å følge opp instruktører. 

Alle AAK Safetys instruktører innehar kompetanse som strekker seg langt ut over det standarden krever. Som er minimum 8 dager.