Hva er årlig nedfiring

Årlig nedfiring innebærer øving og trening i situasjoner der den skadde selv står for nedfiringen, eller arbeidskameraten må stå for nedfiringen.
Det er heldigvis sjelden en kommer opp i situasjoner som krever nedfiring og redning, og nettopp av den grunn er det også viktig at en øver og trener regelmessig (minimum årlig) på sitasjoner som kan oppstå i en stolpe eller mast.

Årlig nedfiring, sammen med førstehjelp, er et bransjekrav for montører som arbeider i stolpe jf. FSH - § 7. AAK Safety AS har gjennomført denne opplæringen i en årrekke for energi – og telebransjen, og har utviklet eget metodesett og en nedfiringsline for å møte de situasjoner som krever redning og evakuering.

En årlig nedfiring blir ikke definert som et kurs, men en øvingsdag/repetisjon for å tilfredsstille forskrift FOR 2006-04-28 nr 458; Forskift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Kontakt oss for gjennomføring av årlig nedfiring. 

Gjennomføring

I forbindelse med opplæring og i trening på redningsmetoder gjelder samme krav til vernenivå som ved vanlig bruk av fallsikringsutstyr. Det betyr at alle til enhver tid må ha både aktiv og passiv sikring, også den som er markør som skadet.

 

Bakgrunn

FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) ble vedtatt 28. april 2006 med ikrafttredelse 1. juli samme år og erstattet da de to tidligere forskriftene FSL (forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg) og FSH (forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg). Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg. Forskriften gjelder videre for elektriske anlegg under bygging eller demontering selv om de ikke er tilrettelagt for å komme under spenning, dersom anleggene kan komme under spenning på annen måte.

FSE må følges av elektrobransjen og andre som jobber i nærheten av elektriske anlegg. FSE tar bare for seg det grunnleggende i sikkerhetsaspektet. Derfor krever FSE at netteiere rundt omkring i landet har en driftsleder, som har det overordnede ansvar for strømanlegget. Driftsleder må utarbeide Driftleders instrukser, som vil være en skjerpelse av FSE hvor de stiller strengere krav pga. lokale forhold.


Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Forskriften FOR 2006-04-28 nr 458 ligger til grunn for årlig nedfiring / øving i nedfiring av nødstedt person. Denne forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle ting (§1 Formål).


Utdrag fra veiledning til § 7—Overordnet planlegging

"Kravet om at personell skal gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon anses oppfylt dersom dette gjentas en gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Dessuten må det personellet som arbeider i luftledningsanlegg, - være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Slik øving skal gjennomføres minst en gang årlig.”


Utdrag fra veiledning til § 12—Sikkerhet på arbeidsstedet

”Hensikten med bestemmelsen om at det skal være minst to personer til stede ved etableringen og avviklingen av sikkerhetstiltak og ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg og på eller nær ved uisolert spenningssatt lavspenning luftledningsanlegg, er bla at de skal kunne yte hjelp til hverandre dersom det skulle oppstå en ulykkessituasjon. Dette innebærer at alle i et arbeidslag må ha kunnskaper om anlegget, ha kunnskaper om førstehjelp og eventuelt være øvet i nedfiring av nødstedt person i mast. Videre så skal person nummer to bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte.

Spørsmål om årlig nedfiring? Spør oss gjerne.