HMSK

Sikkerhet er grunnpilaren i alt vi gjør, og rutinene våre er forankret i solide verdier fra friluftsliv, fjellføring og klatring.

Forståelsesbasert sikkerhet

Det er stor respekt og forståelse for HMS og kvalitet i hele AAK Safety, og dette gjenspeiles i hvordan arbeidsoppgaver utføres i hele bedriften. Vi er opptatt av alt arbeid utføres på en god etisk måte.
På grunnlag av denne sikkerhetskulturen har sikringslederne i AAK Safety utviklet «Forståelsesbasert sikkerhet,» som er en gjennomført sikkerhetsfilosofi. Denne er godt kjent av våre kunder og samarbeidsparter, og vi har hatt gleden av å dele denne med mange på møter, kurs og konferanser.

Sertifisert styringssystem

For å oppnå et kontinuerlig fokus på forebygging og forbedring, har AAK Safety gode styringssystemer for HMS og kvalitet. Disse er i samsvar med lover, forskrifter og standarder. Vi er sertifisert av DNV GL i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 for kvalitet.

AAK Safety registrerer tilløp til hendelser, uønskede hendelser, forbedringsforslag og erfaringer. Disse registreringene gjennomgås og behandles. Det legges særlig vekt på forebygging og forbedring ved disse gjennomgangene. Målsetningen er at denne kunnskapen skal komme våre kunder, leverandører og miljøet rundt bedriften til gode, samtidig som et godt arbeidsmiljø opprettholdes.

Organisering av HMS og kvalitet

AAK Safety har sikkerhetsutvalg, verneombudsordning og tillitsmannsordning. Ansatte informeres om HMS og kvalitet via bedriftens intranett, og her kan alle dele sine erfaringer med kollegaer. Gjennom selskapets avvikssystem kan alle fremme forslag til forbedring. I tillegg til verneombudsordningen har vi veilederordning for nyansatte. Flere ganger i året arrangeres interne sikkerhetsseminar, samt andre faglige og sosiale samlinger. Dette gir god anledning til å samle en spredt arbeidsstokk, samt å behandle viktige sikkerhetsspørsmål som angår våre fag.

AAK Safety er tilsluttet Stamina bedriftshelsetjeneste, som bistår ved arbeidsmiljøkartlegginger og oppfølging av ulike HMS-faktorer.

SOFT

AAK Safety har deltatt i utviklingen av SOFT og er godkjent type 3-bedrift i SOFT.

CEN (European Committee for Standarization)

AAK Safety har en delegat i CEN-komité TC 160, som er den tekniske komitéen i CEN som utvikler EN-standarder for ‘Personlig verneutstyr mot fall fra høyder inkludert støttebelter’.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om vårt arbeid med HMSK

Aak Safety - Vi lever for sikkert arbeid i høyden