Hva er en sikker jobbanalyse (SJA)?

19.12.2023

Sikker jobbanalyse skal forhindre ulykker og skader, og bør være en del av forarbeidet i alle oppdrag i høyden.

På mange arbeidsplasser er SJA blitt en del av de faste rutinene for utførelse av arbeid. Sikker jobbanalyse, er en systematisk prosess for å evaluere og identifisere potensielle farer og risikoer i forbindelse med en bestemt jobb eller oppgave.

Målet er å forhindre ulykker og skader ved å utvikle sikkerhetsprosedyrer, veiledninger og tiltak som reduserer risikoen for arbeidstakere som jobber i høyden.

Analysen utføres vanligvis av en gruppe personer i fellesskap og resulterer i en rekke tiltak som må gjennomføres dersom arbeidet skal gjennomføres på en trygg måte. Dette verktøyet er viktig for oss som arbeider i høyden generelt og ikke minst i spesielle situasjoner eller utfordringer.

Risikoanalyse er pålagt ved potensielt farlig arbeid

Arbeidsgiver er pålagt å gjennomføre risikoanalyse og risikovurdering av alt potensielt farlig arbeid. Ved bruk av PVU skal alltid en risikovurdering ligge til grunn for de valg man tar med tanke på utstyr, metoder og opplæring.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

For å redusere det totale risikonivået kan vi altså velge å bruke tiltak som reduserer sannsynligheten og/eller tiltak som reduserer konsekvensene ved et bestemt faremoment.

Formålet med en risikoanalyse er å få fram alt som kan gå galt underveis i operasjonen, for så å sette i verk tiltak som skal sørge for at det finnes det nødvendige antall barrierer mot disse farene.

Bruk av SJA-skjema

Når vi gjennomfører en SJA sammen med andre, bruker vi et skjema delvis som hjelpemiddel og delvis for å ta vare på og eventuelt dokumentere det man har blitt enige om.

Under finner du et eksempel på et slikt skjema. Dette skjemaet inneholder et minimum av kolonner og er et verktøy for å kunne foreta en helt enkel risikoanalyse på en systematisk måte.
 

Tips til ditt SJA-skjema

 • Bryt jobben ned i deloppgaver som synes å skille seg naturlig fra hverandre. Bruk konkrete handlingsord som «ta», «fjern», «åpne» etc.
 • Entring og retur i skjemaet under er eksempler på oppgaver som er så like at de kan behandles i samme punkt.
 • Forsøk å unngå mer enn 15 deloppgaver på en jobb.
 • Ha gjerne egne deloppgaver for bruk av verneutstyr. Her kan man problematisere bruken og sikre seg at egnet utstyr blir brukt riktig og at personellet har den nødvendige kompetanse.
 • Identifiser farer for de involverte, for andre, for materiell eller for miljø. Det kan godt være flere faremoment for hver deloppgave.


Vær spesielt observant på følgende:

 • Fare for fall
 • Klemfare
 • Farer ved verktøy
 • Fallende gjenstander
 • Forhold som kan skade fallsikringsutstyret
 • Arbeid i nærheten av bevegelig utstyr
 • Eksponering for kjemikalier, varme, gass, vær, spenning, støy og lignende
 • Trafikk/kjøretøy/uvedkommende.

Forsøk først å finne tiltak som reduserer sannsynligheten. Dersom det ikke fører frem, kan du forsøke med tiltak som reduserer konsekvensene. Det kan godt være flere tiltak på et faremoment. Beskriv tiltakene så konkret som mulig. Fraser som «vær forsiktig» har ingen verdi. Til hvert tiltak bør det knyttes en person som er ansvarlig for at tiltaket blir gjennomført. Dette må selvsagt være en person som er til stede.
 

Befaring

Husk at en god risikovurdering forutsetter kunnskap om oppgaven som skal utføres og om alle relevante forhold på lokaliteten der den skal løses. Start derfor alltid med en befaring på arbeidsstedet dersom ikke alle involverte kjenner lokaliteten svært godt.

Ta kontakt med oss om du lurer på noe om sikker jobbanalyse.